Breed the ocean – er vårt mantra. Vår teknologiske plattform og tankesett skaper løsninger og nye muligheter til å høste havets ressurser tuftet på bærekraft og sirkulæreøkonomi. Vår ledestjerne er å realiser bærekraftige autonome løsninger, selvforsynt med energi og med et mål om null utslipp.

Lakseoppdrett – hva må til?

På tross av lysende fremtidsutsikter, er dagens oppdrettsnæring nødt å utvikle nye løsninger som ivaretar fiskehelse, fiskevelferd, miljø og krav til bærekraft.

Lus er oppdrettsnærings største problem. Årlig bruker laksenæringen i Norge over 5 milliarder krone til bekjempelse av lus. Lus alene er grunn for dagens trafikklysordning, som regulerer og begrenser produksjon og videre utvikling med nye eller utvidede konsesjoner.

 I tillegg rømmer flere 100.000 laks årlig som følge av operasjonelle forhold, herunder miljøfaktorer fra ekstremvær. Andre miljøutfordringer fra oppdrettsnæringen er manglende håndtering av slam og avfall. Hver for seg eller samlet skaper næringens utfordringer store negative konsekvenser knyttet til omdømme.

Laksenæringen er nødt til å få frem løsninger som:

  • reduser miljøbelastning og økonomiske tap forårsaket av lus og alger
  • hindrer rømming av oppdrettslaks – sikre villaks-bestanden
  • håndterer miljøbelastninger fra avfall som forurenser havbunn
  • tåler ekstremvær med bølger og vind
  • utnytter eksisterende sjøarealer mer effektivt
  • kan ta i bruk nye kystnære lokaliteter som i dag er eksponert for vær og vind
  • bidrar til bærekraftig vekst og minimere miljøavtrykket i form av sirkulærøkonomi