Vår teknologi

Blue Breeder

utvikler og levere teknologiske løsninger til havbaserte næringer.  Våre løsninger er basert på utvikling knyttet til revolusjonerende patentsøkt teknologi, Blue-Merd.

Blue-Merd

Blue-Merd senker oppdrett under overflaten, der miljøpåvirkning fra ekstremvær unngås, og hvor plager med lus og alger er vesentlig redusert. Det er Blue-Merds smidige konstruksjon, ballast og styresystem som er fundamentet i den nye oppdrettsmerden. Oppdrettsfisk har med Blue-Merd fått et trygt hjem under vann, og med ny forankringsløsning åpnes det for større utnyttelse av eksisterende sjøarealer, samtidig som løsningen åpner for oppdrett på nye kystnære lokaliteter.

Blue-Merd er vårt fyrtårn. En teknologisk nyvinning som skal bli morgendagens oppdrettsløsning for laksenæringen. En bærekraftig løsning for økt verdiskapning, bedret fiskehelse og som reduserer fare for rømming av oppdrettsfisk, som vil gi et viktig bidrag for villaksbestanden.

Vår forventning er at Blue-Merd skal fjerne dages lusplager, i første omgang ved å redusere problemet med 75 %.

Målet om null rømming av oppdrettsfisk er nærmere en løsning, samtidig som effektiv løsning for fjerning av slam og avfall introduseres.

Vi legger til grunn at Blue-Merd blir et viktig bidrag for bærekraftig vekst, og for å nå næringens mål om 5 dobling av dagens produksjonsvolum i kommende 30 års periode.

Hva er Blue-Merd sitt bidrag?

Blue-Merd har kapasitet og forutsetninger til å løse laksenæringens problemer. 

Blue-Merd skal bidra til å bedre fiskehelsen med økt produksjon og overlevelse av fisk gjennom trygge, effektive løsninger og bærekraftig produksjon. Løsningen reduserer næringens risiko for tap samtidig som verdiskapning økes gjennom utnyttelse av eksisterende og nye eksponerte kystnære sjøarealer.

I det store perspektivet bedres villaksens vilkår når antall rømt oppdrettslaks og luseplager reduseres. Miljøutfordringer fra oppdrettsnæringen med slam og avfall, håndteres i Blue-Merd ved at dette samles opp og kan utnyttes som en sirkulærressurs.

Når Blue-Merd senkes under overflaten minimeres plager med lus og algeeksponering. Rapport fra Havforskningen peker på at luseplager reduseres med 75%, når oppdrett senkes 10 meter under overflaten. Under overflaten reduseres også miljøpåvirkning fra ekstremvær der vind og bølger unngås.

Risiko for rømming reduseres som følge av nye automatiserte løsninger for drift, styring, overvåking og kontroll.

Hva er spesielt med Blue-Merd?

Blue-Merd flytter oppdrett under overflaten.

Blue-Merd sin smidige stagkonstruksjon, er unik i sitt slag, og forskjellig fra det som er kjent fra eksisterende løsninger. Sammen med Blue-Merds ballastsystem, kontrolleres merdens posisjon under overflaten ved hjelp av hev, senk og roterende funksjon.

Blue-Merd er tiltenkt å erstatte eksisterende merder, der Blue-Merd gir redusert risiko, effektiv arealutnyttelse, økt produksjon og inntjening.

Blue- Merd har en vertikal forankringsløsning, som gjør at anlegget krever mindre sjøarealer i forhold til tradisjonelle merder med horisontale og diagonale forankringsløsning. Når anlegget i tillegg er dykket er løsningen tilrettelagt for å kunne installeres i eksponerte kystnære områder. Blue-Merd åpner for nytenking med integrering av nye løsninger for organisering, internlogistikk, kontroll og overvåking av fisk.

Blue-Merd har kapasitet til å løse laksenæringens problemer.  Å realisere Blue-Merd vil føre til et kvantesprang for oppdrett.